Hodnota Vášho nákupu
Nákupný košík
0,00
počet položiek v košíku: 0 ks
registrácia a prihlásenie
  PREZRITE SI NÁŠ SORTIMENT
   NOVINKY  |  Archív noviniek
   NEWSLETTER

   Chcete dostávať informácie o novinkách priamo do vašej e-mailovej schránky?

   Všeobecné obchodné podmienky

   I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

      1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len podmienky/ sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Roman Ficzeri-Svet nápadov, Krivá 12, Košice 040 01, IČO :45434701, DIČ 1048513312, IČ
    DPH: SK1048513312 uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.svetnapadov.sk  /ďalej len obchod/

   2. Kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácií odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

   3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru  z ponuky  obchodu a celková cena objednávky spracovaný systémom obchodu.

   4. Všeobecné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

   II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

     1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky.

     2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

     3. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

     4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu  /množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod / predovšetkým pri cene vyššej ako 165 eur žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

     5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 165 eur požadovať od kupujúceho platbu vopred zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo, ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.

     6. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná zmluva elektronická objednávka sa v tomto prípade riadi touto zmluvou, ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.

     7. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. /Po 12 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať/ .Kupujúci objednávku môže stornovať v prípade, že je registrovaný v systéme obchodu v sekcii objednávky v prípade, že objednáva ako neregistrovaný. O možnosti bude informovaný elektronickou poštou systémom na elektrotechnickú adresu uvedenú v objednávke.

     8.K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

     9.Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy - Prevádzkovateľ je povinný vrátiť zaplatenú sumu do 14 dní od 
   odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe.Po vzájomnej dohode môže dôjsť aj k inému spôsobu platby, za čo nebudú kupujúcemu účtované žiadne dalšie poplatky zo strany prevádzkovateľa.

   10. Prevádzkovateľ je v prípade potreby povinný poskytnúť kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy podľa Zákona č. 102/2014 Z.z - viď bod VII. Záverečné a prechodné ustanovenia   Príloha :písmeno A

   11. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť kupujúcemu informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov s odkazmi na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci - spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu -  viď bod VII. Záverečné a prechodné ustanovenia  Príloha : písmeno B

    


   III. Dodacie podmienky a termíny

   1. Miesto plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko /sídlo/ alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu  alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov /Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť/ alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami resp. na základe dohody s kupujúcim  /možnosť výberu pri zadaní objednávky/ bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7-ich dní po výzve od prevádzkovateľa obchodu.

   2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.

   3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške

   4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe /t.j. spravidla do 21 dní/ po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch  dlhšia, maximálne však do 30-tich kalendárnych dní. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

   5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

   IV. Kúpna cena a platby

   1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru /na dobierku, od kuriéra, u prevádzkovateľa/ prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre alebo pri zaslaní objednávky pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

   2. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.

   3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred /nastavením systému obchodu/ ,predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. II. odsek 5 týchto pravidiel.

   4.V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

   V.  Záruka, reklamácie, doklady

   1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená : Faktúru - daňový doklad, Dodací /záručný/ list prevádzkovateľa, Záručný list výrobcu /ak ho výrobca tovaru poskytuje/

   2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste /dodací list slúži zároveň ako záručný list/ ,ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

   3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo závady spôsobené pri výrobe.

   4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom alebo na závady spôsobené nadmerný mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

   5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom alebo výrobcom zmocnená.

   6. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií:Kupujúci má právo na reklamáciu tovaru, uplatňuje si ju osobne v sídle prevádzky /Košice, Krivá 12 04001/, resp. poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na vyššie uvedenú adresu. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi za účelom možnosti preukázania  zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu ako aspoň doručenú zásielku.Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe tovaru,ktorý slúži zároveň ako záručý doklad - záručný list. Pri uplatnení zodpovednosti za vady dovaru je spotrebiteľ povinný preukázať,že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho - predložiť doklad o kúpe. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie a to ihneď, respl. v zložitých prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácia má spotrebiteľ právo ok kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar, je to výlučne na jeho rozhodnutí. Vyvavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania: 1/ odovzdaním opraveného tovaru, 2/ výmenou tovaru, 3/vrátením kúpnej ceny tovaru, 3/jej odôvodnené zamietnutie O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

   7. Predávajúci poskytuje formulár na vybanie reklamácie -  viď bod VII. Záverečné a prechodné ustanovenia  Príloha :písmeno C   VI. Zľavy, poštovné, balné

   Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:
   Balík - Slovenská pošta – podľa aktuálneho cenníka slovenskej posty pripadne kuriérskej spoločnosti.

   Prehľad možných spôsobov platby:
   - Dobierkou
   - Hotovosťou
   - Bankový prevodom pred doručením tovaru / uhrádzajte až keď vám zašleme originál faktúru mailom alebo faxom nakoľko je potrebné prideliť číslo faktúry aby ste ho mohli použiť ako variabilný symbol /.

   VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

   1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

   2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodným podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

   3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

   4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

     Platné od 1.11.2019

    

   Roman Ficzeri-Svet nápadov

   IČO: 45434701

   DPH. 1048513312

   IČ DPH: SK 1048513312

   Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané Okresným úradom Košice č. živnostenského registra 820-67804

   orgán dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice

    

    

    

    

    Príloha A:: 

   Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

   v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

   Predávajúci

   Obchodné meno:

   Roman Ficzeri-Svet nápadov

   Ulica a číslo:

   Krivá 12

   Mesto:

   Košice

   PSČ:

   04001

   IČO:

   45434701

   DIČ/IČ DPH:

   SK 1048513312

   Telefón:

   00421948272119

   E-Mail:

   svetnapadov@svetnapadov.sk

    

   Kupujúci

   Meno a priezvisko:

    

   Ulica a číslo:

    

   Mesto:

    

   PSČ:

    

   Telefón:

    

   E-Mail:

    

    

   Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej (vyberte jednu z možností):

   Kúpnej zmluvy

   zmluvy o poskytnutí služby

    

   Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

    

   Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

    

   Zo dňa:

    

   Číslo faktúry:

    

   Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

    

    

   Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):

   plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

   názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

    

    

   Požadovaná hodnota k vráteniu:

    

   Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte):

    

   poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

    

   prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:

    

    

   Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

   Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

    

   V ...................................... Dňa ................                ....................................

   Meno priezvisko

   (podpis)

    

    

    

    

    

    

    

    

   Príloha B : Alternatívne riešenie sporov

   Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúeho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu /ďalej len ARS/ subjektu alternatívneho riešenia, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. 

   Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd nie je tým dotknutá.

   Návrh musí obsahovať: a/ meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu do doručovanie, elektronickú adresu a tel. kontakt, ak ich má, b/presné označenie predávajúceho, c/ úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, d/označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, e/dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, f/vyhlásenie o tom, že vo veci nedol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené ARS. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej, resp. elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice

   Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom ARS a poskytovať mu súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a elektívneho priebehu ARS. ARS orgánmi ARS je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách ARS stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie ARS v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu 5 eur vrátane DPH a môže požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčase so  zaslaním oznámeniao začatí ARS.

   Náklady spojené s ARS znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

   Odkaz na platformu ARS, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie ARS:

   http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi/

   http//www.eckonomy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clt/146956s

    

    

   NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU : formulár - vzor

    

   Údaje o spotrebiteľovi

    

   meno a priezvisko:

   bydlisko:

   adresa na doručovanie:

   emailová adresa:

   telefonický kontakt

    

    Údaje o predávajúcom

    

   obchodné meno/názov: ROMAN FICZERI - SVET NAPADOV

   miesto podnikania/sídlo: Košice, Krivá 12 04001

   identifikačné číslo:45434701

   emailová adresa:svetnapadov@svetnapadov.sk

   webová stránka:www.svetnapadov.sk

   telefonický kontakt: 00421948272119

    

   Detaily prípadu

   dátum nákupu/podpisu zmluvy:

   dátum dodania:

   miesto nákupu:

   cena tovaru alebo služby:

   spôsob platby1 :

   spôsob predaja2 : 

    

    

   1 Napríklad bankový prevod, hotovosť, šek, kreditná karta alebo debetná karta

   .2 Napríklad predajňa, elektronický obchod, iný predaj na diaľku (napr. ponukový katalóg, telefón), podomový predaj, predajná akcia, trh/veľtrh, aukcie alebo internetové aukcie

    

    

   dátum uplatnenia reklamácie:

   dátum vybavenia reklamácie:

   dátum uplatnenia žiadosti spotrebiteľa o nápravu:

   Opis rozhodujúcich skutočností vrátane uvedenia informácie, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný (v prípade potreby pridajte ďalší list papiera):

    

    

    

    

   Označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha

    

    

    

    

   Dolupodpísaný vyhlasujem, že som vo veci nezaslal rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, vo veci nerozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu

   Dátum

   Podpis

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Príloha C

   Reklamácia tovaru

   v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

   Predávajúci

   Obchodné meno:

   Roman Ficzeri-Svet nápadov

   Ulica a číslo:

   Krivá 12

   Mesto:

   Košice

   PSČ:

   04001

   IČO:

   45434701

   DIČ/IČ DPH:

   SK 1048513312

   Telefón:

   00421948272119

   E-Mail:

   svetnapadov@svetnapadov.sk

    

   Kupujúci

   Meno a priezvisko:

    

   Ulica a číslo:

    

   Mesto:

    

   PSČ:

    

   Telefón:

    

   E-Mail:

    

    

   Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

    

   Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

    

   Zo dňa:

    

   Číslo faktúry:

    

   Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

    

    

   Dôvody reklamácie:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   V ...................................... Dňa ..........................

    

    

    

   ....................................

   Meno priezvisko

   (podpis)

    

    

   Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku