Hodnota Vášho nákupu
Nákupný košík
0,00
počet položiek v košíku: 0 ks
registrácia a prihlásenie
PREZRITE SI NÁŠ SORTIMENT
NOVINKY  |  Archív noviniek
02.12.2018
KURZY NA DECEMBER
Srdečne Vás pozývame :-)
01.11.2018
KURZY NA NOVEMBER
Tešíme sa na Vás :-)
NEWSLETTER

Chcete dostávať informácie o novinkách priamo do vašej e-mailovej schránky?

 GDPR - ochrana osobných údajov

Dňa 25.5.2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie EU pod názvom The General Data Protection Regulation. GDPR prinesie ľuďom väčšiu kontrolu nad tým, ako sú spracovávané ich osobné údaje. Viac informácií nájdete na gdpr-info.eu.

Ochrana a spracúvanie osobných údajov.
Chránime Vaše osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu Roman Ficzeri-Svet nápadov (ďalej len prevádzkovateľ),  IČO: 45434701  spracováva identifikačné údaje a kontaktné údaje. Prevádzkovateľ nespracováva žiadne údaje z osobitnej kategórie osobných údajov.

2. Identifikačné a kontaktné údaje sú pre prevádzkovateľa nevyhnutné preto, aby bolo možné zabezpečiť spracovávanie objednávok z internetového obchodu www.svetnapadov.sk

3. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä:
• Meno
• Priezvisko
• Adresa bydliska
• Telefónne číslo
• E-mailová adresa
• IČO
V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o predaji a dodať Vám objednaný tovar.

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Osobitné kategórie údajov ako sú napríklad rasový a etnický pôvod, politické názory, členstvo v politickej strane a pod. (tak, ako sú vymenované v §16 zákona 18/2018 Z.z.) prevádzkovateľ nespracúva.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe §13 odsek (1) a) a (1) b) zákona 18/2018 Z.z.
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie objednávky tovaru z internetového obchodu www.svetnapadov.sk

 1. Spôsob spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ Roman Ficzeri-Svet nápadov spracúva osobné údaje klienta ako súčasť objednávky v internetovom obchode. Prevádzkovateľ  zmaže osobné údaje bezodkladne po tom, ako všetky objednávky klienta boli vymazané po uplynutí povinnej archivačnej doby alebo klient požiadal o vymazanie údajov a jeho objednávky sú vymazané alebo žiadne nemal.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nutné pre splnenie záväzku vyplývajúceho z plnenia kúpnej zmluvy (doručenie tovaru) sprostredkovateľom, ktorými sú spoločnosti kuriérskeho doručovania a poštových služieb. Poskytované sú kontaktné údaje nevyhnutné pre doručenie tovaru klientovi.

2. Práva dotknutej osoby
V zmysle Zákona majú klienti ako dotknuté osoby právo písomnou žiadosťou od prevádzkovateľa vyžadovať:
• právo na prístup k osobným údajom (§21 Zákona)
• právo na opravu (§22 Zákona)
• právo na vymazanie (§23 Zákona)
• právo na obmedzenie spracovania (§24 Zákona)
• právo na prenosnosť údajov (§26 Zákona)
• právo namietať spracúvanie (§27 Zákona)
• právo odvolať súhlas (§14 Zákona)

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona. Žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania v elektronickej forme.

3. Doba uloženia a vymazanie

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to požadujú zákony napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to požadované napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania napr. po vymazaní vašich minulých objednávok alebo po uplynutí zákonom predpísaných daňových archivačných povinností sa vaše osobné údaje zmažú v súlade s právnymi predpismi.

4. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Podmienky v súlade s prípadnými zmenami Zákon o ochrane osobných údajov. Zmena alebo doplnenie týchto Zásad sa považuje za zmenu zmluvných podmienok a nadobúda platnosť a účinnosť zverejnením na webovej stránke www.svetnapadov.sk v časti: GDPR – ochrana osobných údajov.

 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a často kladené otázky

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkmi internetového obchodu www.svetnapadov.sk, Roman Ficzeri-Svet nápadov vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako používame vaše osobné údaje.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 25.05.2018 .

 AKÉ ÚDAJE SPRACÚME? - TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predmetom spracovania sú osobné údaje nevyhnutné na splnenie záväzku vyplývajúceho z plnenia zmluvy uzavretej v rámci internetového obchodu www.svetnapadov.sk (nákup a doručenie tovaru).
• Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie tovaru a písomností, IČO
• Kontaktné údaje: emailová adresa a telefónne číslo. 

 PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE? - ÚČELY A CIELE SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Prevádzkovateľ spracováva vaše údaje na nasledovné účely:
• Vedenie agendy objednávok z internetového obchodu www.svetnapadov.sk
• Poskytnutie kontaktných údajov pre doručenie tovaru.

 KTO ZDIEĽA VAŠE ÚDAJE? - STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi len v tom prípade, ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz.
Iným spoločnostiam, marketingovým agentúram a podobným spoločnostiam vaše osobné údaje nie sú sprístupňované.

BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠANÉ DO INEJ KRAJINY?
Vaše údaje nebudú prenášané aj do inej krajiny. 

AKO DLHO BUDÚ UCHOVÁVANÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania alebo archivovania daňových povinností. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

 PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona o účtovníctve a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH
Poučenie o Vašich právach je uvedené v príslušnej časti „Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.“